Stanovy

Úvodní strana > Stanovy

STANOVY

„FS Hořeňák a Hořeňáček,o.s.“

I.

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení: FS Hořeňák a Hořeňáček, o. s. (dále jen sdružení)
2) Sídlo sdružení: Horní Nová Ves 139, Lázně Bělohrad, 507 81
3) Identifikační číslo: 60117184
4) Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou ve smyslu zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Sdružení je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací dětí a mládeže a dalších fyzických i právnických osob.

II.

Poslání a cíle sdružení

Posláním sdružení je:
1) Hlavním posláním je sdružovat děti, mládež i dospělé za účelem podpory rozvíjení lidových tradic.
2) Sdružovat své členy, jejichž zaměřením je udržování tradiční lidové kultury a rozvíjení její scénické a přenesené formy, které zpracovává folklorní soubor Hořeňák od roku 1949 a Hořeňáček od roku 1975.
3) Podporovat, udržovat, rozvíjet a vytvářet vhodné podmínky zejména pro práci s dětmi a mládeží, které se sdružují ve folklorních souborech Hořeňák, Hořeňáček a v muzice těchto souborů již od roku 1975.
4) Uchovávat a obnovovat lidovou kulturu především regionu Hořicka, Novopacka a Podkrkonoší .
5) Uchovávat a rozvíjet odkaz lidového umění našich předků a prezentovat ho ve formě veřejných vystoupení.
Cílem sdružení je:
6) Vytvářet možnosti a podmínky pro činnost členů sdružení a hájit jejich zájmy.
7) Podporovat a organizovat samostatná veřejná vystoupení, zájezdy do zahraničí, volnočasové aktivity a festival.
8) Podporovat práci s dětmi a mládeží.
9) Vyhledávat spolupořadatele, sponzory a podporovatele svých činností.
10) Spolupracovat s jinými organizacemi zabývajícími se obdobnou činností i ze zahraničí a zajišťovat výměnné kulturní akce, zejména účast na festivalech a jiných veřejných vystoupení.
11) Spolupracovat s orgány místní státní správy a samosprávy a orgány státní správy za účelem získání finančních zdrojů pro svou činnost.
12) Podporovat vytváření ekonomického a majetkového zázemí pro činnost svých členů.

III.

Členství ve sdružení

1) Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.
2) Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené předsedovi sdružení. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště uchazeče o členství.
3) Členem sdružení se zájemce stává v okamžiku úhrady členského příspěvku. Je-li člen sdružení placení členského příspěvku zproštěn, stává se žadatel členem sdružení dnem, kdy obdrží členský průkaz.
4) Členství zaniká:
  a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi nebo místopředsedovi sdružení,
  b) úmrtím člena,
  c) zánikem právnické osoby,
  d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady sdružení,
  e) zánikem sdružení.
5) Uhrazený členský příspěvek se nevrací.

IV.

Práva a povinnosti členů sdružení

1) Člen sdružení má právo:
  a) podílet se na činnosti sdružení,
  b) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů sdružení,
  c) obracet se na orgány sdružení s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti sdružení a žádat jejich řešení,
  d) požívat všech výhod poskytovaných sdružením,
  e) je-li fyzickou osobou a dosáhl-li věku 18 let, volit a být volen do orgánů sdružení, jakož i navrhovat kandidáty do volených orgánů sdružení. Navrhovaní kandidáti musí být členy sdružení nebo alespoň členy člena sdružení - právnické osoby a musí se svou kandidaturou souhlasit. Stejná oprávnění jako fyzické osobě náleží i zástupci vystupujícímu jménem člena sdružení - právnické osoby, dosáhl-li věku 18 let. Právo volit nemají čestní členové sdružení,
  f) být pozván na valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady. Čestní členové mají hlas poradní,
  g) ze sdružení kdykoliv vystoupit.
2) Člen má zejména povinnost:
  a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy sdružení a usnesení (rozhodnutí) orgánů sdružení,
  b) není-li placení členského příspěvku zproštěn, platit členské příspěvky ve výší stanovené valnou hromadou, a to jednou ročně nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven,
  c) je-li právnickou osobou, jmenovat na základě svých vnitřních předpisů zástupce oprávněného vystupovat ve vztahu ke sdružení jménem člena sdružení právnické osoby,
  d) v případě zvolení či jmenování do orgánu sdružení plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů sdružení,
  e) zdržet se jednání, které poškozuje dobré jméno sdružení.

V.

Orgány sdružení

1) Valná hromada
2) Výbor sdružení
3) Revizor sdružení


1) Valná hromada

  a) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
  b) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
  c) Valnou hromadu svolává předseda nebo místopředseda sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
  d) Valná hromada je svolávána tak, že uvědomí o jejím konání všechny členy sdružení písemnou pozvánkou, příp. rozeslanou e-mailem, faxem či zveřejněnou na webu či facebooku folklorního souboru Hořeňák, nejméně 14 dní přede dnem jejího konání, jinak je svolání valné hromady neplatné. V pozvánce musí být obsaženo datum a místo konání Valné hromady, jakož i datum a místo konání případné náhradní Valné hromady.
  e) Valná hromada zejména: - rozhoduje o změnách stanov sdružení, - schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období a výroční zprávu sdružení, - volí a odvolává členy orgánů sdružení, - rozhoduje o výši členských příspěvků.
  f) rozhoduje o zrušení členství.
  g) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
  h) Pro případ neusnášeníschopnosti Valné hromady může její svolavatel svolat náhradní Valnou hromadu, která musí mít totožný program a může být svolána na týž den jako Valná hromada. Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu rozhodujících hlasů.
  i) Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení členství, změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů sdružení.
  j) O Valné hromadě pořizuje pověřený člen Výboru zápis, který obsahuje alespoň:
     - místo a dobu konání Valné hromady,
     - jméno a příjmení předsedajícího,
     - popis projednávání jednotlivých bodů programu Valné hromady,
     - rozhodnutí Valné hromady.
  k) Výbor sdružení zabezpečuje vyhotovení zápisu o Valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda sdružení.

2) Výbor sdružení

  a) Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor sdružení řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
  b) Členství ve Výboru sdružení vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
  c) Výbor sdružení je volen na období 5 let a má 5 členů – předsedu sdružení, místopředsedu sdružení a hospodáře, případně další funkcionáře.
  d) Výbor sdružení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jednou za šest měsíců.
  e) Výbor sdružení zejména:
     - koordinuje činnost sdružení,
     - svolává Valnou hromadu,
     - vyhotovuje podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
     - plní úkoly z Valné hromady,
     - předkládá Valné hromadě zprávu o stavu členské základny sdružení, o hospodaření sdružení a o výsledcích činnosti sdružení, navrhuje Valné hromadě program a směry činnosti sdružení na další období,
     - rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech hlasů o vstupu sdružení do jiné právnické osoby, pokud nedojde ke ztrátě právní subjektivity sdružení.
  f) Schvaluje interní předpisy sdružení.
  g) Výbor sdružení je statutárním orgánem, který jedná jménem sdružení. Za Výbor sdružení jedná jménem sdružení samostatně předseda sdružení a místopředseda sdružení. Předseda smí písemně zmocnit jinou osobu k zastupování sdružení.
  h) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
  i) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
  j) Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Výbor.
  k) Výbor po svém zvolení volí ze svého středu předsedu sdružení, místopředsedu sdružení, hospodáře a případně další funkcionáře. l) Člen Výboru může být odvolán mimořádnou Valnou hromadou, může se také své funkce vzdát. V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení vezme na vědomí Výbor. Za odstupujícího člena může Výbor kooptovat nového člena.

3) Revizor

  a) Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
  b) Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení, provádí kontrolu hospodaření.
  c) Provádí kontrolu plnění usnesení Valné hromady.
  d) Zápisy o kontrolách s návrhy, opatřeními jsou předkládány Výboru sdružení, který se jimi musí zabývat.
  e) Revizor má právo účastnit se zasedání Výboru s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být bezprostředně hlasováno.
  f) O své činnosti podává zprávu minimálně 1 x ročně Výboru, který po seznámení se s ní ji předkládá Valné hromadě.
  g) Revizor je volen na období pěti let. h) Revizor může být odvolán mimořádnou Valnou hromadou, může se také své funkce vzdát. V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení vezme na vědomí Výbor. Za odstupujícího Revizora může Výbor kooptovat nového člena.

VI.

Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří s majetkem, který užívá k plnění svých cílů. Sdružení je neziskovou organizací.
2) Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  b) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací,
  c) odměny za provedená vystoupení,
  d) členské příspěvky.
3) Za hospodaření sdružení odpovídá Výbor sdružení, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4) Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy sdružení.

VII.

Zánik Sdružení

1. Sdružení zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady. Dle usnesení Valné hromady provádí likvidaci majetku a veškerá majetkoprávní vypořádání buď Výbor sdružení, nebo Valnou hromadou schválená likvidační komise,
  b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. V případě, že sdružení zanikne bez rozhodnutí Valné hromady, řeší veškeré majetkoprávní úkony Výbor prostřednictvím likvidační komise, kterou sám ustanoví na svém jednání.


Lázně Bělohrad, 23. 11. 2012

O souboru | Repertoár | Vystoupení | Festival | Hořeňáček | Ubytování | Kontakt
Česká verze English version Deutsche Version Italiano
O souboru | Repertoár | Vystoupení | Festival | Hořeňáček | Ubytování | Kontakt
Copyright © 2013 Hořeňák, Webmaster contact.